Referendum o založení Komunistickej strany II. Boľševickej revolúcie (CP-II.BR)

Referendum on the Establishment of the Communist Party of the II. Bolshevik Revolution (CP-II.BR)

O nás

Táto stránka je iniciatíva skupiny komunistov, ktorá si uvedomuje nebezpečie, že súčasný kapitalistický svet využívajúc technický rozvoj vedie našu civilizáciu ku samozničeniu. Hľadá a navrhuje spôsob, ako by sa dalo tomu zabrániť. Pretože kapitalizmus je inherentným produktom vojen, Chce odstrániť kapitalizmus a nastoliť socializmus demokratickou cestou.

Cieľom komunistickej iniciatívy je aj zistiť, aká by bola podpora ich programu vo svete a či by v prípade dostatočnej podpory bolo možné založiť Komunistickú stranu II. Boľševickej revolúcie (CP-II.BR), ktorá by tento program zastrešovala a realizovala.

Webová stránka CP-II.BR sa bude dynamicky dopĺňať na základe nových faktov a výsledkov diskusie.

Úvodné informácie

Na začiatku 20. storočia malo byť najdôležitejším cieľom v programe politických strán zabrániť najväčšiemu zločinu proti ľudskosti – I. svetovej vojne v Európe, 1914-1918. Nestalo sa tak, pretože najvplyvnejšie politické strany nemali v programe, že kapitalizmus v snahe o najväčší zisk a akumuláciu kapitálu jednotlivcov a záujmových skupín je hlavným zdrojom vojen a preto kapitalizmus je potrebné odstrániť.

Situácia sa opakovala, v 20. storočí v rokoch 1920-1939, keď opäť malo byť najdôležitejším cieľom v programe politických strán zabrániť najväčšiemu zločinu proti ľudskosti – II. svetovej vojne v Európe, 1939-1945. Mal to byť program odstránenia kapitalizmu, ako inherentného zdroja vojen a nastolenia socializmu. Takýto program mali len komunistické strany.

V súčasnosti technická úroveň zabíjania ľudí a ničenia majetku dosiahla > 1000 x vyššiu účinnosť, ako technika v II. Svetovej vojne. Preto v programe politických strán by malo byť hlavne zabránenie ďalšiemu zločinu proti ľudskosti – III. svetovej vojne, ktorá by viedla k samozničeniu civilizácie vo svete. Bohužiaľ, v súčasnosti, okrem komunistických strán, odstránenie kapitalizmu a nastolenie socializmu nie je v programoch najvplyvnejších politických strán sveta.

Súčasný globálny vedeckotechnický rozvoj od kyberinformatiky cez robotické nukleárne zbraňové systémy a klónovanie ľudí dosiahol hranicu, kde hrozí samozničenie civilizácie, pokiaľ bude pokračovať politicko-ekonomický systém kapitalizmu, t.j. pokiaľ budú mať jednotlivci a záujmové skupiny beztrestnú absolútnu moc založenú len na ich neobmedzenom súkromnom majetku (1). Pre jednoduchosť ich budem nazývať Vyvolený Hamburger (VH) (2).

Cieľom CP-II.BR je využiť najdemokratický spôsob vyjadrenia názoru – referendum na odstránenie kapitalizmu a nastolenie socializmu na celom svete. CP-II.BR chce zabrániť samozničeniu ľudskej civilizácie a vybudovať nové politicko-ekonomicko-ľudské vzťahy novej humánnej civilizácie, ktorá by bola v súlade s globlnym vedeckotechnickým rozvojom (3).

CP-II.BR v teoretickej a praktickej oblasti sa bude opierať o skúsenosti komunistických strán počas humánneho zázraku novej civilizácie – socializmu v bývalom Východoeurópskom socialistickom bloku, bude využívať skúsenosti Komunistickej strany Číny (the Communist Party of China) a iných komunistických strán (4).

Ideový základ CP-II.BR je výsledkom skutočnosti, že počas vlády komunistických strán a politicko-ekonomického systému socializmu v bývalom Východoeurópskom socialistickom bloku (1945-1989), sa vytvorila nová humánne progresívna civilizácia, ktorá je významne odlišná od kapitalistickej civilizácie. Táto nová socialistická civilizácia odstránila kapitalistické zločiny proti ľudskosti, ako napríklad: vojny, terorizmus, korupciu, vykorisťovanie, narkomániu, žobrákov, bezdomovcov, výpalníctvo, predaj ľudí, detskú prostitúciu, vraždy na objednávku, exekútorov, nevoľníctvo, stratu sociálnych istôt a fyzickej bezpečnosti, vysťahovalectvo… Tieto kapitalistické zločiny proti ľudskosti sa opäť vrátili do spoločnosti prechodom zo socializmu na kapitalizmus v týchto krajinách po roku 1989, kde spoločnosť opäť humánne a civilizačne upadla (5).

Posudzovanie socializmu 1948-1990 vo Východnej Európe kapitalistickými médiami patrí medzi ďalšie zločiny kapitalizmu, kde socializmus a vládu komunistických strán vykreslili ako ekonomicky a ľudsky neschopnú totalitnú hrôzovládu za účelom vychovať morálnych uchylákov, ktorí majú nenávidieť socializmus, marxizmus, komunistov… Súčasný kapitalizmus vo svojej mediálnej totalite šíri nenávisť ku socializmu a komunistom v stovkách zavádzajúcich dokumentov, ktoré sa šíria médiami. Táto propaganda má zakryť overiteľné fakty o komunistickom zázraku novej humánnej socialistickej civilizácie v rokoch 1945-1990. Pokračovateľkou tejto novej civilizácie sú stále ďalšie krajiny, pričom najväčšou pokračovateľkou je komunistická Čína „s čínskymi charakteristikami“.

Program Komunistickej strany II. Boľševickej revolúcie (CP-II.BR)
Communist Party of the II. Bolshevik Revolution (CP-II.BR)
Navrhovaný postup krokov:

1.) CP-II.BR v spolupráci s ďalšími komunistickými stranami a sympatizantmi budú robiť vysvetľovaciu kampaň, prečo pre záchranu civilizácie je potrebné odstrániť kapitalizmus a nastoliť socializmus na celom svete (6).

2.) Po uvedomení si väčšiny občanov planéty o nevyhnutnosti II. Bolševickej revolúcie (II. Bolshevik revolution), komunisti zabezpečia vypísanie lokálnych referend a neskoršie celosvetového referenda s otázkou:

Ste za odstránenie súčasného kapitalistického politicko-ekonomického systému a nastolenie socializmu, ako to deklaruje program Komunistickej strany II. Boľševickej revolúcie (CP-II.BR)

The Communist Party of the II. Bolshevik Revolution?

3. Po úspešnom referende sa predpokladá, že komunistické strany v jednotlivých štátoch získajú v parlamentoch významnú väčšinu a demokraticky odhlasujú zákon – program CP-II.BR s názvom: Socialistický dekrét mierového spolunažívania obyvateľov Zeme.

V rámci tohto dekrétu sa rozpracuje a neskoršie vytýči postupnosť krokov:

A – Zrušia sa všetky peniaze a všetok fiktívny majetok, a zavedie sa nová jedna mena na celej planéte. Žiadny finančný sektor nebude v súkromných rukách.

B – Každý obyvateľ planéty bude musieť dokladovať všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok.

C – Všetok majetok bez vlastníka sa znárodní do spoločného vlastníctva občanov Zeme.

D – Zrušia sa: súkromné finančné inštitúcie, poisťovne, reklamy, výchova náboženstva až do 21. roku života občana, nezamestnanosť, bezdomovstvo, atď… Zavedie sa právo na dôstojný život a zabezpečia sa ďalšie práva občanov, z ktorých mnohé sú uvedené vo Všeobecnej Deklarácie ľudských práv OSN z roku 1948 (7). Každý musí vedieť deklarovať legitímne finančné zdroje z ktorých žije (8).

E – V školách na všetkých stupňoch bude predmet „Mierové a dôstojné spolunažívanie obyvateľov Zeme“ (9).

F – Zavedie sa centrálne plánovanie a centrálne zákony, ktoré budú zaručovať: rovnaké sociálne práva, rovnakú mzdu za rovnakú prácu, rovnakú minimálnu mzdu, rovnaké pravidlá minimálneho dôchodku a odchodu do dôchodku, rovnakú materskú dovolenku, atď… pre všetkých obyvateľov planéty.

G – Maximálna výška súhrnného súkromného majetku na osobu bude buď 20000 násobok minimálnej mesačnej mzdy, alebo 40000 násobok minimálneho mesačného dôchodku alebo 20000 násobok mediánu čistého mesačného príjmu na osobu v domácnosti vypočítaný zo všetkých obyvateľov Zeme. Maximálna výška súhrnného súkromného majetku bude odvodená od jedného z týchto parametrov, pričom sa zoberie ten parameter z ktorého vyplýva najnižší súhrnný súkromný majetok na osobu. Osobou sa myslí človek starší ako 18 rokov. Každý majetok vyšší ako súhrnný súkromný majetok na osobu bude znárodnený (10).

HVšetka pôda, vodné zdroje, nerastné suroviny, strategické podniky, finančné inštitúcie, atď… sa znárodnia za náhradu neprevyšujúcu výšku súhrnného súkromného majetku na osobu.

I – Maximálna výška majetku súkromnej firmy bude dvojnásobok súhrnného súkromného majetku na osobu, ako je určené v odseku F (11).

J – Zrušia sa všetky dlhy súkromných osôb, ktoré budú vyššie ako 500 násobok mediánu čistého mesačného príjmu na osobu v domácnosti vypočítaný zo všetkých obyvateľov Zeme (12).

K – Zrušia sa demokratické voľby kapitalistického typu, kde v súčasnosti veľká väčšina nevzdelaná v politike volí len hovorcov súkromných finančno-priemyselných korporácií (13). Vedenie spoločnosti obyvateľov Zeme budú riadiť odborníci, ktorí budú mať k tomu zodpovedajúcu kvalifikáciu. Do vedúcich funkcií budú vyberaní demokratickými voľbami kvalifikovaných voličov na rôznych úrovniach (14).

– CP-II.BR bude vysvetľovať, že všetky tieto drastické kroky k osobnému majetku sú zanedbateľné oproti drastickým krokom k osobnému majetku pri čiastočnom alebo významnom samozničení civilizácie, ktoré by vyplynuli z ďalších lokálnych vojen a z III. Svetovej vojny, ako vysoko pravdepodobných produktov kapitalizmu, kde je beztrestná absolútna moc jednotlivcov založená len na ich neobmedzenom súkromnom majetku.

CP-II.BR bude podávať dôkazy, že kapitalistický zákon maximálneho zisku hovorí: Čím sa ty budeš mať horšie, ja sa budem mať lepšie.

Naproti tomu, socialistický zákon maximálneho zisku hovorí: Čím sa ty budeš mať lepšie, tým sa aj ja budem mať lepšie.

POZNÁMKY:

1.)

Neobmedzené vlastníctvo majetku je rovnako vžité v súčasnom svete, ako bolo v minulosti otroctvo. Po tisícročia sa otroctvo pokladalo za neoddeliteľnú súčasť fungovania sveta. Je čas, aby ľudstvo urobilo vo svojom vývine ďalší krok vpred a začalo považovať súkromné vlastníctvo neobmedzeného množstva majetku za veľký hriech, nenásytnosť, korupciu a nemorálnosť za hlavnú brzdu vývoja spoločnosti, tak ako v 19. storočí považovalo otroctvo.

Globálné samozničenie súčasnej celosvetovej civilizácie je umožnené vďaka rozvoju a rozširijúcej sa dostupnosti technológií zbraní hromadného ničenia vo svete, mediálneho ovplyvňovania myslenia ľudí a enviromentálneho narušovania rovnováhy na planéte. Samozničenie súčasnej civilizácie vyplýva z hlavného zákona kapitalizmu mazimalizovať zisk jednotlivcov a záujmových skupín podľa pravidieľ, ktoré si samy(i) určujú na základe ich neobmedzeného súkromného vlastníctva. Sôčasný globálny kapitalizmus ma silné prvky globálneho kanibalizmu, kde jedna globálna skupina oproti druhej globálnej skupine sa riadi sa princípom : Čím sa ty budeš mať horšie, ja sa budem mať lepšie.

2.)

Vyvolený Hamburger (VH), ako každý hamburger, aj tento sa skladá z fašírky tvorenej hlavne z dedičných a nových členov aristokracie a mocenskej oligarchie (verejnej a neverejnej) využívajúc vďaka neobmedzenému súkromnému vlastníctvu beztrestnosť pri akumulácii kapitálu. Sú hlavným zdrojom vojen, nonequality, vykorisťovania, prevratov a mentálnej totality za účelom maximalizovať zisk.

3.)

CP-II.BR si uvedomuje skoro absolútnu beztrestnú moc VH v ovplyvňovaní verejnej mienky vo svoj prospech, ale taktiež si uvedomuje aj mnohé aktivity humanistov dokumentujúce nehumánnosť a v mnohých prípadoch aj zločinnosť kapitalistického systému. Články odsudzujúce kapitalizmus väčšinou nepreferujú alternatívu socializmu, ako humánnej, civilizovanej spoločnosti, ktorá by mala, alebo musí, nahradiť kapitalizmus. VH si dobre stráži, aby jeho výsady (t.j. neobmedzené súkromné vlastníctvo a tým aj neobmedzená moc) ostali nedotknuté aj po akejkoľvek kozmetickej alebo systémovej zmene súčasného kapitalizmu. Preto všetky kozmetické alebo systémové zmeny súčasného kapitalizmu sú povolené okrem jednej zásadnej – odstrániť kapitalistický systém a nastoliť socializmus, čo je programom CP-II.BR.

4.)

Bude potrebné vypracovať postup využitia pozitívnych poznatkov riadenia socialistickej spoločnosti z bývalých krajín Východoeurópskeho socialistického bloku (centrálne riadenie, plánovaná ekonomika, vzdelanie…) a vyvarovať sa nedostatkov. Budú sa významne brať do úvahy praktické skúsenosti the Communist Party of China a ďalších komunistických strán. 

5.)

Propagovanie komunistického zázraku novej humánnej civilizácie v bývalom Východom európskom bloku a zločiny proti ľudskosti po prechode socializmu na kapitalizmus sú oficiálnymi médiami zakázané. Naopak, tieto médiá šíria denno-denne všadeprítomnú kampaň o „zločinoch komunizmu“.

Zločiny proti ľudskosti po prechode socializmu na kapitalizmus sú popísané napríklad v:

 • Transition 1999, (United Nations Development Programme: TRANSITION 1999, Human Development Report for Central and Eastern Europe and the CIS. New York 1999; ISBN:92-1-126109-0). Pretože predpokladám, že VH zariadil, že publikácia OSN je ťazko dostupná, niektoré jej časti sú na: Transition 1999 PDF copy.rar; https://youtu.be/NOh_J_ETnac
 • Where do we Stand a Decade After the Collapse of the USSR? Transition and Institutions: The Experience of Late Reformers (edited by Giovanni Andrea Cornia and Vladimir Popov, Oxford University Press, 2001, xiv+273pp) 

  https://www.researchgate.net/publication/265072796_Where_do_we_Stand_a_Decade_After_the_Collapse_of_the_USSR

 • Ondrias Karol: Crimes of Democracy versus Crimes of Communism Results of Real Experiment in Slovakia and in the World Updated 2010 

  http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=19&catid=49

 • Socializmus bol začiatok nového typu humánnej civilizácie. Už vo svojej počiatočnej fáze vyriešil nasledovné zločiny kapitalizmu proti ľudskosti:

  – Vojny

  – Terorizmus

  – Korupciu

  – Nezamestnanosť

  – Narkomániu

  Bezdomovectvo

  Výpaľníctvo

  – Predaj ľudí

  – Detskú prostitúciu

  – Vraždy na objednávku

  – Exekúcie

  – Straty sociálnych istôt

  – Stratu fyzickej bezpečnosti

  – Vysťahovalectvo

  – Vykorisťovanie, devalváciu kultúry, vzdelania,

  – Devalváciu vzdelania a kultúry,

  – Ekonomickú, kultúrnu a mentálnu kolonizáciu…atď

 • Tieto zločiny proti ľudskosti sa tam vrátili po transformácii socializmu na kapitalizmus.

6.)

Bude potrebné dynamicky vypracovávať postup propagácie programu CP-II.BR, využívať internet, facebookBudú sa propagovať zmeny, ktoré nastanú po odstránení kapitalizmu a nastolení socializmu, ako napríklad:

Odstránili by sa vojny s cieľom dosiahnuť maximálny zisk a hromadenie kapitálu. V neutíchajúcich kapitalistických zločinných vojnách, s cieľom dosiahnuť maximálny zisk a hromadenie kapitálu, len v roku 2014 cena vojen stála 14 trilión US-dolárov (14 000 000 000 000 USD, podľa: Australian University of Economy and Peace, 17.6.2015). Do ceny vojen v roku 2014 nie sú zarátané ceny 10-100 000 obetí vojen a milióny utečencov a zmrzačených.

Predstavme si, že by kapitalistickú spoločnosť nahradil socialistický systém a my by sme mali 14 trilión US-dolárov ročne na rozdávanie. 14 trilión US-dolárov je zhruba 1860 USD na obyvateľa planéty = 5 dolárov na obyvateľa a deň. Keby sme tieto peniaze rozdelili jednej miliarde chudobných, každý by dostával 37 dolárov denne – a žil by si dôstojne.

Len z peňazí na vojny by sa ľahko odstránili ďalšie zločiny kapitalizmu, ako hlad, žobráci, nezamestnaní, otrockú práca, emigráciu, predaj ľudí, vykorisťovanie, narkomániu, únosy ľudí, výpalníctvo, vraždy na objednávku, atď…. Pravdepodobne by stačilo mať len 4-dňový pracovný týždeň. Civilizácia by významné pokročila: boli by peniaze na vzdelanie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť, vojenský výskum by sa pretransformoval na civilný, atď….

Socializmom by odstránil kapitalizmom produkovanú všadeprítomnú zadlženosť.

Na konci roku 2014 dlh sveta dosiahol 199 triliónov US dolárov, narástol o 57 triliónov US dolárov od roku 2007, a svetový dlh ku svetovému HDP sa zvýšil z 269 na 286 percent (neviem presne čo všetko tento dlh zahŕňa) http://rt.com/business/229883-world-debt-sharp-increase/. Dlh sveta za posledných 7 rokov rástol 22,9 miliárd US dolárov denne. Výšku dlhu a jeho neustále zvyšovanie pokladám za profesionálny výkon VH.

Koľko úroku z dlhu priemerne zaplatíme ročne? Keď zoberieme konzervatívny odhad, ≥3% úrok, tak je to ročne ≥5,97 triliónov dolárov. Každý občan planéty je priemerne zadlžený 26500 US dolárov a pri 3% úroku platí úrok 2,2 dolárov denne.

Socializmus by odstránil majetkovú nerovnosť medzi VH a nami ostatnými.

Majetková nerovnosť sa stále zväčšuje a je už možno podobná, ako za čias faraónov v Egypte pred tisíckami rokov. Napríklad, podľa Crédit Suisse v roku 2014, počet ľudí, ktorí vlastnia majetok >1 milión dolárov reprezentujú len 0,7% populácie planéty, ale kontrolujú 41% jej bohatstva. Naproti tomu 69% populácie planéty má majetok menší, ako 10 000 dolárov a reprezentuje len 3% svetového bohatstva. http://www.statista.com/chart/2933/wealth-distribution/. Zoznam 80 ľudí, ktorý majú spolu toľko peňazí (legálne priznaných?) ako 50% celého ľudstva je na: http://realitieswatch.com/finally-list-of-80-people-with-as-much-money-as-12-of-humanity/ (Otázkou je, či existuje aj nepriznaný majetok, aký je veľký a kto ho vlastní).

Za dva roky, 2013-2015, 14 najbohatších si zvýšilo majetok o 157 miliárd dolárov. Vo Veľkej Británii 20% najbohatších má majetok viac ako 100-krát väčší, ako 20% najchudobnejších. Podľa „Boston Consulting Group’s annual Global Wealth report” v roku 2014 bolo na svete 17 000 000 milionárov, pričom v roku 2013 ich bolo len 15 000 000. Podľa USA Federal Procurement Data System, v roku 2014 USA z rozpočtu vyčlenili 444 miliárd dolárov pre súkromných dodávateľov, z ktorých 10 najväčších sa zaoberajú bezpečnosťou USA. https://www.fpds.gov/fpdsng_cms/index.php/en/reports/62-top-100-contractors-report3.html

Podľa analytikov prezidentská kampaň 2016 v USA stála 10 miliárd dolárov. 23% domácností v Luxemburgu alebo 13% domácností vo Švajčiarsku má majetok ≥ 1 milión Eur. http://www.statista.com/chart/3606/europes-millionaire-households/. Je potrebné pripomenúť, že banky týchto krajín sú daňové raje pre podvodníkov a kriminálnikov, t.j. prakticky vlády tiež majú štatút kriminálnikov už desiatky rokov. V roku 2014, 73% nárast súkromného bohatstva plynul z peňazí a nie z vytvorenej hodnoty. Tieto negatívne parametre inequality sa časom neznižujú, skôr naopak, a nie sú reálne možnosti ich znížiť na humánnu úroveň.

Podľa časopisu Bloomberg, v roku 2017 si 440 najbohatších miliardárov navýšilo majetok o 1,05 bilión dolárov. Ich zisky boli 4-krát vyššie, ako v roku 2016. Pri kurze 0.84 eur za 1 dolár je to 882 miliárd Eur. Miliardári si navýšili majetok hlavne obchodovaním na burze.

Keď zoberieme 430 eur ako slovenský priemerný dôchodok, tak z ročného zisku 440 najbohatších miliardárov by sa dalo vyplatiť 2 miliárd dôchodkov. Alebo ináč povedané, všetci slovenskí starobní dôchodcovia (1,06 milión) by museli odovzdávať dôchodok 157 rokov, aby našporili sumu, ktorú si v roku 2017 navýšili 440 miliardári.

Keď zoberieme 944 eur ako slovenskú hrubú priemernú nominálnu mzdu, tak z ročného zisku 440 najbohatších miliardárov by sa dalo vyplatiť 934 miliónov platov. Alebo ináč povedané, všetci slovenskí zamestnanci (2,5 milión) by museli pracovať 31 rokov, aby našporili sumu, ktorú si v roku 2017 navýšili 440 miliardári.

7.)

9.)Všeobecná Deklarácia ľudských práv, ktorú vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN dňa 10.12.1948 ako rezolúciu 217 A (III).

Niektoré časti z deklarácie:

Článok 1.

„Všetci ľudia sa rodia slobodní a sebe rovní, čo sa týka ich dôstojnosti a práv. Sú obdarení rozumom a majú k sebe pristupovať v bratskom duchu.“

Článok 2.

„Každý má všetky práva a všetky slobody, vyhlásené v tejto Deklarácii, bez hocijakého rozlišovania najmä podľa rasy, farby, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.“

Článok 3

„Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť.“

Článok 4

„Nikto sa nesmie držať v otroctve alebo v nevoľníctve: všetky formy otroctva a obchodu s otrokmi sú zakázané.“

8.)

Nepracovať môže každý, kto uvedie akumulované zdroje, ktoré bude čerpať počas nepracovania.

9).

Bude sa vypracováva a bude ho potrebné upresňovať podľa vývoja spoločnosti.

10.)

Násobok uvedených parametrov na stanovenie maximálnej výšky súhrnného súkromného majetku na osobu sa bude modulovať podľa praktických skúsenosti.

11.)

Násobok súhrnného súkromného majetku na osobu, na určenie výška majetku súkromnej firmy sa bude modulovať podľa praktických skúsenosti.

12.)

Násobok zrušenia dlhu súkromných osôb sa môže zmeniť podľa ekonomických pomerov.

13.)

Výsledky praktického experimentu porovnania socialistických volieb a socialistického vedeckého vládnutia počas socializmu vo Východnej Európe 1948-1990 a následného vládnutia na základe demokratických volieb západoeurópskeho typu jednoznačne ukázali, že produkty demokratického vládnutia zničili bývalé socialistické krajiny podobne a vojna. Experiment je zdokumentovaný v publikáciách – pozri bod 5.

Z experimentu socialistických a demokratických volieb vyplýva, že kapitalistická demokracia došla v niektorých oblastiach do štádia, že sa stala brzdou rozvoja humanity, slobody, civilizácie a dodržiavania ľudských práv. Bráni výberu fundovaných politikov-zákonodarcov. Z praktického experimentu vo Východoeurópskych socialistických krajinách vyplýva, že kapitalistická demokracia je účinnejší nástroj boja o teritórium a ničenie protivníka, ako klasické vojny.

Napríklad volebná kampaň v USA na prezidenta stojí totálne viac ako miliardu dolárov. Ľudia po absorbovaní mediálnych produktov v cene miliardy dolárov idú voliť. Nevedia, že nimi zvolený prezident, je čiastočne alebo často len zvoleným oficiálnym hovorcom finančného-vojensko-priemyselného… korporatívneho komplexu, ktorého hlavným cieľom je dosiahnutie maximálneho zisku. Ak nie je dobrým hovorcom, často má problémy.

Najväčším a najúčinnejších propagátorom demokracie sa stali súkromné médiá a inštitúcie, ako napríklad, CNN… Free Europe… paradoxne, tieto súkromné organizácie a médiá majú najväčší strach so zavedením demokracie do ich vlastných súkromných inštitúcií. Predstavme si, že by každý zamestnanec mohol kandidovať, a „najprofesionálnejší“ by bol zvolený v tajných slobodných voľbách na post riaditeľa všetkými zamestnancami a ďalší na výkonné posty súkromnej televízie alebo organizácie. „Demokratickí“ mecenáši týchto médií veľmi dobre vedia, že demokracia by zničila ich demokraciu-propagajúce médiá za 1-2 volebne obdobia.

Demokraticky zvolený Hitler, za tichej podpory ďalších demokratických západoeurópskych krajín, rozpútal najničivejšiu vojnu v 20. storočí a zaviedol koncentračné vyhladzovacie tábory.

Demokraticky zvolení prezidenti najdemokratickejšej krajina sveta, USA, viedli desiatky vojenských intervencií do suverénnych nedemokratických štátov, pričom len po 2. Svetovej vojne počet obetí týchto agresií dosahuje niekoľko miliónov.

http://nottheenemy.com/index_files/Death%20Counts/Death%20Counts.htm

http://fas.org/sgp/crs/natsec/R42738.pdf

http://www.radioaustralia.net.au/international/2014-11-10/map-200-years-of-us-military-interventions/1387817

Demokracia je účinní nástroj boja o teritórium a ničenie protivníka: Účinok tohto nástroja v tejto oblasti poskytujú údaje o zavedení demokracie v bývalom socialistickom bloku po roku 1989. Podľa správy OSN „Transition 1999“, len za prvých 9 rokov demokracie prišlo v bývalom socialistickom bloku o život 9,6 milióna ľudí. V Rusku bol priemysel zničený viac, ako to dokázal Hitler počas 2. Svetovej vojny.

Vo vyspelých západoeurópskych krajinách zvolení zákonodarci pomocou demokratických zákonov po roku 1989 podporili kolonizáciu bývalých Východoeurópskych socialistických krajín a zaviedli tam zločiny proti ľudskosti, narkomániu, žobrákov, bezdomovcov, korupciu, vykorisťovanie, výpalníctvo, predaj ľudí, detskú prostitúciu, vraždy na objednávku, exekútorov, nevoľníctvo, stratu sociálnych istôt a fyzickej bezpečnosti, vysťahovalectvo… Tieto zločiny v týchto krajinách neexistovali, keď odborníci a zákonodarci boli vyberaný vedeckým spôsobom. Toto zariadili vládcovia nad demokraciou, všemohúci súkromný kapitál, finančníci, informačné impérium, priemyselno-vojenský komplex…,

Väčšina negatívnych produktov demokracie vyplýva zo základného zákona jej fungovania, a to, že veľká väčšina neodborníkov ku odborníkom má právo voliť, t.j. rozhodovať o tom, o čom majú nulové, hmlisté, ale hlavne vládcami nad demokraciou ovplyvnené názory.

14.)

Systém volieb a výberu odborníkov na rôzne posty organizácie štátu a celosvetového verejného života je potrebné ďalej rozpracovávať. Bude potrebné využiť znalosti o úspešnom systéme volieb a výberu odborníkov počas socializmu vo Východoeurópskych krajinách. Počiatočným vzorom je aj volebný systém a organizácie výberu odborníkov v komunistickej Číne.

Vaša

Iniciatívna skupina komunistov

V Bratislave 13.10.2018